image1 image2 image3

Dajmy im dobrą szkołę - indywidualizacja procesu nauczania w Gminie Czechowice-Dziedzice


Tytuł projektu: „Dajmy im dobrą szkołę – indywidualizacja procesu nauczania w Gminie Czechowice-Dziedzice” Nr projektu: POKL.09.01.02-24-134/11-00 Źródło dofinansowania: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Koszt całkowity: 571 561,99zł Koszt refundacji: 571 561,99zł (100%) Termin realizacji: lipiec 2011 – lipiec 2012 Opis: projekt zakłada objęcie wsparciem 760 uczniów (w tym 377 uczennic i 383 uczniów) klas I – III z 12 szkół podstawowych z terenu gminy Czechowice-Dziedzice. Wsparcie polega na przeprowadzeniu dodatkowych zajęć pozalekcyjnych z zakresu m.in matematyki, przyrody, języka polskiego, zajęć teatralnych oraz tanecznych. W ramach projektu przewidziano również zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej oraz zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy. Dla szkół uczestniczących w projekcie przewidziano zakupy pomocy dydaktycznych - laptopy z oprogramowaniem, książki, odtwarzacze CD/mp3, programy multimedialne, instrumenty muzyczne, materiały do zajęć plastycznych. Realizacja projektu przyczyni się do poprawy jakości nauczania oraz rozwoju kompetencji wśród uczniów.

Copyright© 2022 Szkoła Podstawowa nr 3