image1 image2 image3

Szkoła promująca zdrowie

Wśród różnych dziedzin edukacji szkolnej jako pełnoprawna i obligatoryjna znalazła się też edukacja zdrowotna, która ma pomóc uczniom w podejmowaniu odpowiedzialnych wyborów życiowych związanych z troską o zdrowie własne i zdrowie innych, w kształtowaniu zdrowego stylu życia, identyfikacji własnych problemów zdrowotnych. Szkolna edukacja zdrowotna, jeśli ma być skuteczna, powinna wiązać zachowania zdrowotne z ich codziennym życiem, z perspektywą korzyści ze zdrowia i aspiracjami życiowymi - a w efekcie z lepszą jakością życia. Treści programowe w edukacji zdrowotnej mają charakter spiralny i narastają wraz z wiekiem ucznia na poszczególnych etapach kształcenia.

Treści edukacji zdrowotnej realizowane są w klasach IV - VI poprzez "ścieżki między przedmiotowe", wiele treści bezpośrednio lub pośrednio związanych ze zdrowiem znajduje się w podstawach programowych takich przedmiotów jak wychowanie fizyczne, przyroda czy język polski. W klasach I - III treści edukacji zdrowotnej wplatane są w treści programowe zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej poszczególnych klas. Realizacja programu edukacji zdrowotnej w klasach młodszych winna doprowadzić między innymi do zdobycia następujących umiejętności i kompetencji: 
- dotyczących komunikowania się, norm współżycia w grupie;
- organizowanie własnej pracy (plan dnia, tygodnia itp.);
- dotyczących czystości ciała i otoczenia, bezpieczeństwa drogowego, a także właściwego korzystania z urządzeń elektrycznych oraz umiejętności dotyczących rozpoznawania zagrożeń wynikających z zachowań własnych i innych ludzi oraz szukania pomocy.
Na poziomie klas IV - VI uczniowie powinni opanować kompetencje dotyczące:
- pielęgnowania ciała, ochrony przed hałasem, ochrony przed nasłonecznieniem;
- świadomości swojej roli w zapobieganiu chorobom;
- rozumienia własnej odpowiedzialności za podejmowanie ryzyka, bezpieczeństwa własnego i innych;
- przygotowania podstawowych posiłków, rozumienia związku między żywieniem a rozwojem, zdrowiem a samopoczuciem człowieka;
- rozumienia potrzeby aktywności fizycznej, przestrzegania równowagi między pracą a wypoczynkiem;
- rozumienia przemian dotyczących okresu dojrzewania i wynikających z tego odpowiedzialności i praw;
- dostrzegania przyczyn i skutków używania środków odurzających.
W realizacji programu edukacji zdrowotnej stosowane są następujące metody i formy pracy:
1. Konkursy klasowe i ogólnoszkolne, np.: 
- konkurs na najlepszy plakat o tematyce: "Moja ulubiona dyscyplina sportowa", "Truciciele środowiska", "Moje propozycje na spędzanie wolnego czasu";
- konkurs na najbardziej atrakcyjne ćwiczenia śródlekcyjne;
- konkurs wiedzy ekologicznej;
- ogólnoszkolny konkurs na najlepiej usportowioną klasę.
2. Spotkania z możliwością dyskusji dla uczniów i nauczycieli:
- z pielęgniarką szkolną - cykliczne rozmowy, dyskusje, instruktaże na temat: zasady higieny osobistej i otoczenia, higiena pracy i wypoczynku, problemy okresu dojrzewania, zapobieganie próchnicy zębów, systematycznie prowadzona fluoryzacja;
- z lekarzem specjalistą - konsekwencje wad postawy, badanie wad postawy;
- z przedstawicielami policji na temat: bezpieczeństwa na drogach, zasady zdobycia karty rowerowej, przepisy ruchu drogowego; jak można uniknąć niebezpieczeństwa - zagrożenia jakie czyhają na dzieci i młodzież. 
3. Imprezy i apele:
- udział uczniów w różnych formach zajęć sportowo-rekreacyjnych, turniejach sportowych organizowanych przez szkołę w ramach SKS-u, czy w dni wolne od zajęć szkolnych - ogłaszanie wyników konkursów, wspólne zabawy, mini teatr ukazujący szkodliwość nałogów, reklamujący zdrową żywność;
- udział w imprezach organizowanych przez instytucje kultury (MDK, MBP oraz MOSiR) dotyczących promocji zdrowia oraz bezpieczeństwa.
4. Przerwa na sportowo - w ustalone dni uczniowie spotykają się w sali gimnastycznej (latem na boisku) i pod kierunkiem nauczycieli biorą udział w zabawach i grach sportowych.
5. Projekcje filmów - korzystanie ze szkolnej filmoteki.
6. Dni sportu szkolnego - spartakiada szkolna.
7. Dzień otwarty dla rodziców - możliwość spotkań, rozmów, dyskusji rodziców z nauczycielami, z pedagogiem, wychowawcami, pielęgniarką, nauczycielem wf-u w celu poprawy przepływu informacji między rodziną a szkołą, szukanie rozwiązań problemów oraz wymiana pomysłów służących poprawie relacji między ludzkich i atmosfery w szkole.
8. Lekcje otwarte zajęć gimnastyki korekcyjnej.
9. Działalność świetlicy środowiskowej na terenie szkoły - w ramach zajęć świetlicy dzieci zapewnioną mają fachową pomoc i opiekę nauczycieli i pedagogów, biorą udział w organizowanych wszelkiego rodzaju imprezach sportowych, nieodpłatnie wyjeżdżają na basen, wycieczki turystyczno-krajoznawcze; mają możliwość skorzystania z łaźni szkolnej, otrzymują bezpłatnie posiłki i potrzebną odzież.
10. Udział dzieci w wycieczkach organizowanych przez wychowawców klas, wyjazdy na basen, gry i zabawy terenowe, zimą na lodowisko, narty czy sanki.
Ważnym elementem wspomagającym realizację programu edukacji zdrowotnej jest odpowiedni wystrój szkoły; np. ustawienie ławek według inwencji uczniów, wykorzystanie zieleni, uprawy roślin, wykorzystanie dekoracji mobilizującej do działania, podkreślającej rolę zdrowego stylu życia, redagowanie gazetek ściennych i umieszczanie na tablicach informacji w zakresie promocji zdrowia propagujących aktywność fizyczną i jej wpływ na zdrowie. 
Stworzenie zachęcających warunków w świetlicy szkolnej i stołówce do spożywania posiłków poprzez przyjemne urządzenie wnętrz dostarczających estetycznych wrażeń oraz wiadomości i informacji dotyczących prawidłowego odżywiania, higieny żywienia oraz wpływu na zdrowie człowieka. 
Zapewnienie jak najlepszych warunków sanitarno - higienicznych szkoły (czyste łazienki wyposażone w mydło, papier toaletowy, ręczniki, lustra. Odpowiednio przygotowany gabinet higienistki szkolnej.
Skuteczność edukacji zdrowotnej zależy od nadania sprawom zdrowia wysokiej rangi w działalności szkoły oraz od realizacji edukacji zdrowotnej w programie nauczania szkoły w integracji z różnymi przedmiotami nauczania. Wprowadzenie nowoczesnego systemu edukacji zdrowotnej w szkole i zapewnienie warunków do jego realizacji to najlepsza inwestycja dla poprawy zdrowia dzieci i młodzieży a konsekwencji całego społeczeństwa.

 

 

 

Copyright© 2022 Szkoła Podstawowa nr 3