image1 image2 image3

Projekt "Poznaję - Rozumiem - Odnoszę sukces"


Tytuł projektu: „Poznaję – Rozumiem - Odnoszę sukces” Nr projektu: POKL.09.01.02-24-134/11-00 Źródło dofinansowania: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Koszt całkowity: 725 393,00zł Koszt refundacji: 725 393,00zł (100%) Termin realizacji: wrzesień 2011 – lipiec 2012 Opis: Projekt zakłada objęcie wsparciem 403 uczniów (w tym 214 uczennic oraz 189 uczniów) klas V i VI szkół podstawowych oraz klas I – III gimnazjów z terenu gminy Czechowice-Dziedzice. Wsparcie polega na przeprowadzeniu dodatkowych zajęć pozalekcyjnych z zakresu: matematyki, przyrody, języka polskiego (nauka szybkiego czytania). W ramach projektu przewidziano organizację wycieczek edukacyjnych do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, Planetarium w Chorzowie, Centrum Edukacji Technicznej w Goczałkowicach oraz Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Dla uczniów objętych wsparciem przewidziano również zajęcia socjoterapeutyczne i budujące motywację do nauki. Szczególnym rodzajem wsparcia zostaną objęci również nauczyciele prowadzący zajęcia pozalekcyjne. Dla 120 zatrudnionych w ramach projektu nauczycieli przewidziano wsparcie w postaci 2-godzinnej prelekcji na temat równości szans uczennic i uczniów objętych projektem. Dla szkół uczestniczących w projekcie przewidziano zakupy pomocy dydaktycznych – m.in laptopy z oprogramowaniem, projektory multimedialne, programy edukacyjne, zakup wyposażenia laboratoryjnego, zestawy do prezentacji zjawisk optycznych. Realizacja projektu przyczyni się do poprawy jakości nauczania oraz rozwoju kompetencji wśród uczniów.

Copyright© 2023 Szkoła Podstawowa nr 3